Kỷ niệm Video đầu tiên quay bằng ĐT. Do tối và chưa có kinh nghiệm nên hơi rung và không nét , xem đỡ nha/
Thanks

(655)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*